Siirry pääsisältöön

Itsesäätely vireystilan säätelyssä, alakoulu

Hyvinvointia vahvuuksista -koulutuksemme jatkui alakoulun henkilöstön osallistujille suunnatulla koulutuspäivällä teemasta " Itsesäätely vireystilan säätelyssä". Kouluttajamme Taina Sainio avasi teeman sisältöä alakouluikäisten oppilaiden näkökulmasta konkreettisesti ja innostavasti. Tästä alta löytyvän blogitekstin avulla voit palata vielä teeman pariin. Toivottavasti lukuhetki antaa sinulle vielä uusia oivalluksia, jotka avaavat vielä lisää itsesäätelyn supertaitoa!


Kuva: Pixabay License

Itsesäätely on kaiken oppimisen taustalla vaikuttava supertaito

Ympäröivän yhteiskunnan kiihtyvä tahti heijastuu myös koulujen arkeen – pirstaloitunut ja runsasvirikkeinen ympäristö haastaa lasten (ja aikuisten!) kykyä säädellä omaa toimintaansa. Lapselle tämä tarkoittaa jatkuvaa tasapainoilua tunteita, ajatuksia ja käyttäytymistä kiihdyttävien ja hillitsevien sisäisten ja ulkoisten toimintaimpulssien välillä. Itsesäätely kytkeytyy vahvasti kehollisiin tuntemuksiin: sen pettäminen muuttaa olon epämukavaksi ja sen toimiminen palauttaa olon taas hyväksi.  Itsesäätely onkin kuin hengittämistä, käynnissä koko ajan.


Kuva: Pixabay License

Koulupäivään liittyy monia hetkiä ja tilanteita, joissa lapsi tarvitsee itsesäätelyn taitoa. Huomaamme itsesäätelyn tärkeyden erityisesti silloin, kun lapsen keskittyminen herpaantuu, hän joutuu tunnekaappauksen valtaan ja käyttäytyy rauhattomasti. Tunnetilojen vaihtelut ja nopeasti syttyvä toimintavalmius estävät lasta toimimasta tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti tilanteeseen sopivalla tavalla. Käytännössä itsesäätelyn pulmat aiheuttavat vaikeuksia tarkkaavuudessa, keskittymisessä ja oppimisessa sekä hankaloittavat positiivisten ystävyyssuhteiden ylläpitämistä. Itsesäätelyn kyky on syvästi yhteen kietoutunut niin sosiaalisen, tiedollisen kuin taidollisenkin oppimisen kanssa – ei ole liioiteltua sanoa, että itsesäätely on kaiken kehityksen ja oppimisen taustalla vaikuttava supertaito.

Kyky itsesäätely ei kuitenkaan rakennu itsestään, vaan sitä on harjoiteltava. Viisaassa kasvatuksessa ja opetuksessa tulisi panostaa entistä enemmän lasten itsesäätelyn, stressin hallinnan ja itsetuntemuksen kehittämiseen.


Itsesäätelyn neurobiologinen perusta

Itsesäätelyn biologisen perustan hahmottaminen auttaa ymmärtämään, mitä lapsen mielessä tapahtuu ja miksi lapsi käyttäytyy niin kuin käyttäytyy. Itsesäätelyn taustalla vaikuttaa biologinen valpastumisjärjestelmämme eli stressijärjestelmä. Kun käsittää stressijärjestelmän toiminnan periaatteet, ymmärtää, että säätelemätön lapsi ei ole tahallaan hankala ja vaikea vaan toimii ainoalla tavalla, joka on hänelle juuri silloin mahdollista.


Kuva: Pixabay License

Kokiessaan olonsa rauhalliseksi ja turvalliseksi lapset tietävät yleensä erinomaisesti, miten erilaisissa tilanteissa kuuluisi toimia. Koulutehtäviin keskittyminen onnistuu, oppiminen on helppoa ja yhteinen toiminta sujuu ongelmitta. Koulupäivän aikana kuitenkin sattuu ja tapahtuu monenmoista - kun jotakin äkkinäistä tapahtuu ja valpastuminen käynnistyy, hyvät aikeet ja tieto unohtuvat. Stressijärjestelmän aktivoituminen estää harkinnan, mielen malttamisen ja reaktioiden pysäyttämisen.

Stressijärjestelmän aktivoituminen, valpastuminen, on lähtökohta kaikelle oppimiselle. Utelias, innostunut tutkiminen virkistää aivoja ja avaa mielen vastaanottamaan ja käsittelemään uutta tietoa.  Pitkään jatkuessaan stressiaktivoitumisen tila kääntyy kuitenkin itseään vastaan. Toistuva tai jatkuva ylivirittyneisyys romahduttaa lasten vielä rakenteilla olevan itsesäätelykyvyn. Lapset viestivät tästä säätelemättömästä tilastaan erilaisin tavoin: yksi muuttuu taistelevaksi, levottomaksi ja uhmakkaaksi, toinen sulkeutuu ja vetäytyy.  

Ylikuormittuneet aivot eivät pysty ottamaan vastaan uutta tietoa, jolloin oppiminenkaan ei ole mahdollista. Mitä suurempaa ylivirittyneisyyden aiheuttama kuormitus on, sitä vähemmän on kykyä luovaan ongelmanratkaisuun, päättelyyn tai harkittuun toimintaan. Tällöin toiminta kytkeytyy automaattiohjaukselle kohti impulsiivista ja välitöntä reagointia. Pitkittynyt stressi vaikuttaa itsesäätelytaitojen kehittymiseen haitallisesti.


Kuva: Pixabay License

Oppivat aivot tarvitsevat kasvurauhan

Itsesäätelyn kyvyn on joskus ajateltu olevan synnynnäinen tai muuttumaton ominaisuus – joillakin vain on itsekuria ja mielenmalttia enemmän kuin toisilla! Nykyään kuitenkin ymmärretään, että itsesäätely on monitahoinen taito, joka mukautuu ja muuttuu jatkuvasti aivojen neurobiologiseen kehitykseen nivoutuen.

Aivojen neurobiologista kypsymistä tapahtuu 20–25-vuotiaaksi asti. Itsesäätelystä vastaavat aivojen osa-alueet ovat alakouluikäisillä lapsilla vielä aivan rakenteilla, siksi lapset joutuvat helposti tunnekaappauksen valtaan ja käyttäytyvät levottomasti. Lapsen täytyy oppia, miten sammutetaan valpastumisen aiheuttama neurobiologinen hälytystila ja sitä seuraava välittömän reagoinnin pakko. Lapsen oma ymmärrys aivojen toiminnasta sekä kyky tunnistaa säätelemättömäksi kääntyvän stressin keholliset merkit auttavat itsesäätelyn harjoittelussa.  


Kuva: Pixabay License

Itsesäätelyn taidot, kuten kaikki muutkin taidot, vaativat paljon harjoittelua vakiintuakseen. Aivojen johdottaminen eli hermoverkkoyhteyksien vakiinnuttaminen ja neurokemiallisten polkujen raivaaminen on käyttöriippuvainen prosessi. Toistuvasti käytetyt yhteydet automatisoituvat, jolloin niistä tulee tapoja ja tottumuksia. Mitä toistuvammin mielenhallintataitoja harjoitellaan ja lasta autetaan mielen malttamisessa, sitä todennäköisemmin itsesäätelyn taidot vahvistuvat. Pysähtymisen, rauhoittumisen ja tarkkaavuuden keskittämisen harjoittelu vahvistaa itsesäätelyn hermoverkkojen muodostumista, jolloin informaation kulku edestakaisin itsesäätelyyn osallistuvien aivoalueiden välillä on helpompaa ja automaattisempaa. Kun nämä aivojen eri osa-alueet alkavat toimia yhteen nivoutuen, itsesäätely lisääntyy ja reaktiivinen toiminta vähenee. Tämä pätee meihin kaikkiin, niin lapsiin kuin aikuisiin.

Hälytyksen sammuttamiseen tarvitaan pysähtymisen ja rauhoittumisen taitoa. Itsesäätelyä voi vahvistaa harjoituksilla, jotka auttavat rauhoittamaan biologista valpastumisjärjestelmää. Koulupäivän aikana toistuvat aivotauot – erilaiset mielenhallintataitojen harjoitukset – vahvistavat itsesäätelyn taitoa. Pysähtymisen ja rauhoittumisen hetkien jälkeen lapset pystyvät jatkamaan toimintaansa tietoisesti säädellyssä tilassa ja aivot saavat kasvurauhan.


Blogitekstin kirjoittaja on Hyvinvointia vahvuuksista -koulutuksen kouluttaja

Taina Sainio
Kasvatustieteilijä, psykologian kandidaatti ja lasten stressinsäätelyn väitöskirjatutkija

 


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kasvata hyvää positiivisella pedagogiikalla ja hyvinvointiopetuksella!

Positiivinen pedagogiikka ja hyvinvointiopetus auttaa opettajia ja kasvattajia  kasvattamaan ja rakentamaan hyvää tulevaisuutta Positiivinen pedagogiikka tuo hyvinvoinnin ja  oppimisen yhteen  Positiivisen psykologian tutkimukseen pohjautuva positiivisen pedagogiikka on yläkäsite empiirisesti validoiduille ja tieteellisesti todistetuille sekä raportoiduille positiivisen psykologian ohjelmille, joilla on saatu myönteisiä vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin sekä oppimiseen. (White & Murray 2015.) Meekin (2015) mukaan positiivinen pedagogiikka tuo yhteen positiivisen psykologian tieteen ja parhaat käytännön oppimisen tavat, joiden tarkoituksena on lisätä yksilöiden ja yhteisöjen kukoistusta.   Hyvinvointitaidot antavat yksilölle kyvykkyyttä rakentaa hyvää ja onnellista elämää itselle ja toisille ihmisille sekä tehdä merkityksellisiä tekoja paremman tulevaisuuden maailman edistämisessä. Positiivisen psykologian tiede tutkii kaikkea sitä, mikä vaikuttaa ihmisen kokonaisv

Hyvinvointi koulussa

  Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme päättyi koostavalla teemalla "Hyvinvointi koulussa". Kouluttajanamme toimi Susanna Heikari, joka on koostanut alla olevaan blogikirjoitukseen keskeisiä ajatuksiaan teemasta. Iloisia ja innostavia lukuhetkiä Susannan tekstin parissa! Kuva: Pixabay License Opettaja voi vahvistaa kouluiloa ja kouluviihtyvyyttä olemalla aidosti läsnä! Näen sinut! Opettajan ja oppilaan päivittäisillä arkisilla kohtaamisella on merkitystä. Turvallinen, hyväksyvä ja myönteinen aikuinen kohtaa oppilaan aidosti, inhimillisellä lämmöllä ja ennen kaikkea kiireettömästi. Opettaja on lapselle ja nuorelle parhaassa tapauksessa luotettava, turvallinen, myötätuntoinen ja rajat selkeästi asetettava aikuinen. Koulupäivän sujumisen kannalta sillä on todella paljon merkitystä miten oppilaat aamuisin kouluun tullessaan kohdataan.  Itselläni oli luokan opettajana tapana seistä aamun ensimmäisen oppitunnin alussa luokan ovella ottamassa oppilaita yksitellen

Psyykkinen hyvinvointi koulussa

   Hyvinvointia vahvuuksista  -täydennyskoulutuksemme jatkui teemalla "Psyykkinen hyvinvointi koulussa". Kouluttajinamme toimivat Riikka Nurmi ja Ranja Koski. Alla olevan blogitekstin ovat kirjoittaneet MIELI Suomen Mielenterveys ry:n edustajat Riikka Nurmi ja Saija Viljakainen. Alta voit lukea, miten psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää koulumaailmassa. Innostavia lukuhetkiä!  Kuva: Pixabay License Mieliystävälliseksi kouluyhteisöksi! Jos todella halutaan rakentaa Hyvän mielen koulua, kouluyhteisöissä tulisi tutkimusten mukaan panostaa tiettyihin tekijöihin. Mitkä näistä seuraavista asioista toteutuvat sinun koulussasi? Mihin teillä pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota? Koko kouluyhteisö sitoutuu mielenterveyttä vahvistavaan työhön, mikä edellyttää usein asenne- ja arvotyöskentelyä yhteisössä. Koulussa keskitytään mielenterveystaitojen opettamiseen: tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan kaikille. Opetus on säännöllistä, tavoitteellista ja huolellisesti suunniteltu